Din antidiskrimineringsbyrå i Västerbotten

Engelska (English)Dari (درى)Arabiska (العربية )Tigrinja (ትግርኛ)

Rättighetscentrum Västerbotten är en av 18 antidiskrimineringsbyråer i Sverige som jobbar för att förebygga och motverka diskriminering i samhället.

Vi försvarar din värdighet och din rätt att slippa bli utsatt för diskriminering och kränkande behandling och vi främjar människors lika rättigheter och möjligheter i samhället.

Vi arbetar för att öka kunskapen kring diskriminering och utbildar och stöttar föreningar, arbetsplatser skolor och organisationer i deras arbete för lika rättigheter.

Vi erbjuder också kostnadsfritt juridiskt stöd och rådgivning till dig som har utsatts eller utsätts för diskriminering på grund av; etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning och ålder. Dessutom skapar vi opinion i frågor som rör mänskliga rättigheter och diskriminering lokalt, regionalt och nationellt.

Vi har vårt kontor i Umeå och vårt upptagningsområde omfattar alla kommuner i Västerbotten.