Våra utbildningar riktar sig till dig som vill:

– förebygga diskriminering och kränkningar i din organisation
– få kunskap om vad diskriminering är och hur det uttrycks
– få stöd i arbetet med aktiva åtgärder

Utbildningarna genomsyras av vår expertis inom lagstiftning, normkritik, intersektionalitet och annan relevant teori på området. De kan vara i form av information, föreläsning, utbildning, processledning och workshops. Våra olika utbildningar kan också kombineras med varandra.

Alla våra utbildningar genomförs i form av föreläsningar med inslag av grupparbeten, metodövningar och samtal. Dessutom genomför vi kortare föreläsningar efter önskemål. Utbildningarna kan hållas digitalt eller på plats i era lokaler. 

Varje insats utformas i dialog och det finns alltid möjlighet att anpassa upplägget till era förutsättningar och behov.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Telefon: 090 – 14 37 66
Mejl: rattighetscentrum.vasterbotten@sensus.se


Diskrimineringskoll- en fråga för facket

Målgrupp: Fackligt förtroendevalda och skyddsombud  

Facket spelar en stor roll för att skapa inkluderande arbetsplatser som förebygger och hanterar diskriminering. Kunskap om vad diskriminering är och hur den uttrycks är en förutsättning för att du som fackligt aktiv ska kunna känna dig trygg med att agera vid diskriminering på arbetsplatsen. 

Vad bedöms som diskriminering enligt lag och vad är fackets roll? I denna utbildningsdel fokuserar vi på diskrimineringsförbudet och skyddet mot diskriminering i arbetslivet. Du får en ökad förståelse för hur diskriminering i arbetslivet kan upplevas och vad det får för konsekvenser. 

Vi lyfter hur facket kan vara delaktiga i skapandet av en kultur där det finns utrymme att arbeta för en mer jämlik arbetsplats men också lyfta brister och hantera diskriminering. Du får också fler strategier för kunna stötta medlemmar som påtalat diskriminering. 

balansvåg

Vad är diskriminering?

Målgrupp: Skolor, arbetsplatser, företag och föreningar

För att förändra diskriminerande strukturer behöver vi också veta vad diskriminering är och varför den uppstår. Grundläggande kunskaper om diskrimineringslagen är ett bra verktyg i allt arbete för människors lika rättigheter.

Genom utbildningen får deltagarna kunskap om grunderna i diskrimineringslagen, normkritiska verktyg i likabehandlingsarbete samt kunskap om hur normer, makt och diskrimineringsfrågor hänger samman.

loop

En arbetsplats för alla – aktiva åtgärder i arbetsliv

Målgrupp: Ledningsgrupper, arbetstagare eller fackliga representanter

Att arbeta förebyggande mot diskriminering och främjande för lika rättigheter är inte bara något som gynnar arbetstagare och verksamhetens välmående, det är också ett lagkrav.

Utifrån verkliga diskrimineringscase går vi igenom grunderna i diskrimineringslagen Vi går även igenom diskrimineringslagens krav gällande aktiva åtgärder och processen med att arbeta med undersökning, analys, åtgärder och utvärdering.

Vi lyfter också verktyg för praktiskt arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på arbetsplatsen. Här berörs särskilt chefers och ledningsgruppers roll i arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatser. Teori varvas med övningar och praktiska verktyg att arbeta vidare med på arbetsplatsen.

bok

Lika rättigheter och möjligheter i skola och förskola

Vi erbjuder utbildning till förskolor och skolor som vill utveckla sitt arbete med att förebygga diskriminering genom aktiva åtgärder.

Utbildningarna utgår från aktuell diskrimineringslagstiftning och erbjuder stöd i arbetet med att främja alla barns och elevers lika rättigheter samt att förebygga diskriminering och kränkningar.

Insatsen ger er kunskap om diskrimineringslagens och skollagens krav, handledning i arbetet med aktiva åtgärder och verktyg för praktiskt arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Perspektivbyrån – en detektivlek för barns rättigheter

Målgrupp: Du som jobbar i skola, fritids eller är aktiv i en kultur-och idrottsförening

Perspektivbyrån är en metod som går ut på att undersöka barnverksamheters utbud och fysiska rum. Syftet är att skapa tryggare verksamheter för barn och unga. Utgångspunkten i metoden är de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna och perspektivet är barnens.

I denna utbildningen ges grundläggande kunskaper om diskrimineringslagen och barnkonventionen. Här får du också tips på hur du kan genomföra ett förändringsarbete tillsammans med barn, i syfte att skapa mer jämlika verksamheter.


Här hittar du alla våra utbildningar (PDF)

Kontakta oss så berättar vi mer om vilka föreläsningar och utbildningspaket som skulle passa er bäst!