pb_logo_röd

Perspektivbyrån är ett treårigt Arvfondsprojekt vars syfte är att förebygga och motverka diskriminering bland barn i åldrarna 6-16 år samt utveckla metoder som bidrar till att skapa jämlika och tillgängliga kultur- och fritidsmiljöer för barn och unga.

Projektet utvecklar normkreativa metoder och arbetssätt som kan användas av såväl barn som vuxna. Den interaktiva deckarleken Perspektivbyrån används för att kartlägga och upptäcka sådant som kan utestänga människor från ett jämlikt deltagande på bibliotek och simhallar. Metoden handlar om att undersöka verksamheternas utbud och fysiska rum, från barnens perspektiv och med utgångspunkt de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna.

Genom Perspektivbyrån kan barn öva på (norm)kritiskt tänkande, erövra nya arenor, öka förståelsen för varandras olika livsvillkor och applicera kunskapen på andra rum som de vistas i. Samtidigt får de medverkande verksamheterna verktyg för och kompetensutveckling i ett planmässigt likabehandlingsarbete.

Sedan hösten 2018 arbetar Perspektivbyrån även med att utveckla publika Rättighetsvandringar, med finansiering av Umeå Kommun och Allmänna Arvsfonden. Rättighetsvandringarna undersöker Umeås offentliga rum och plats ur ett rättighetsperspektiv, med avstamp i gruppers och individers egna erfarenheter av trygghet och otrygghet, inkludering och exkludering.

På Perspektivbyrån så arbetar, från juni 2019, projektledare Klara Nygren, Sarah Forsman som som metodutvecklare med särskilt fokus på Rättighetsvandringar och Mia Westin som produktutvecklare.

För frågor om projektet, kontakta Klara Nygren.

Klara Nygren

E-post: klara.nygren@sensus.se
Telefon: 0703 03 47 62